Former Directors, emeritus

Former Directors

Eiji Sugata
1972.4-1983.4 Kounosuke Fukai
1983.4-1990.3 Hiroshi Fujita
1990.4-1993.3 Katsumi Ura
1993.4-1994.3 Toshimi Yamane
1994.4-1998.3 Hiroshi Nishihara
1998.4-2000.3 Ryuichi Shimizu
2000.4-2005.3 Kenjiro Oura
2005.4-2010.3 Hirotaro Mori
2010.4-2014.3 Toshiaki Suhara
2014.4-2021.3 Hidehiro Yasuda

Professors Emeriti

2007.4 Akio Takaoka
2010.4  Hirotaro Mori